LaserTryck.se AB
Beställ före kl. 13 idag ONSDAG och vi skickar torsdag ?

AFFÄRSVILLKOR

Här nedan framgår LaserTryck.se:s affärsvillkor (försäljnings- och leveransvillkor) som träder i kraft mellan beställaren och LaserTryk.se i den omfattning att de inte kan frångås annat än genom uttrycklig avtal mellan parterna.

Var särskilt uppmärksam på följande fyra punkter:

1.3. (färgåtergivning)
CMYK: Vid CMYK tryck kan det förekomma färgavvikelser på +/- 5%.

3.3. (leveransplats)
Leveransplatsen är LaserTryck.se:s affärslokaler. Alla försändelser utöver platsens gränser sker på beställarens räkning, med hänvisning till punkt 2.4. och risker. LaserTryck.se är förpliktad att på beställarens anmodning och för dennes räkning, med hänvisning till punkt 2.4. teckna en transportförsäkring.

8.3. (mer- eller mindre leverans)
LaserTryck.se har rätt till mer- eller mindre leverans på intill 10% av avtalad upplaga.

9.3. (driftsförluster)
I tillfälle av förseningar eller i tillfälle av brister vid leverans kan inte LaserTryck.se göras ansvarig för driftsförluster, förluster av vinster eller andra indirekta förluster, härunder förluster som följd av beställarens rättsförhållande till tredje part, med hänvisning till punkt 9.4.

15. Persondata
Beställaren är införstådda med att upplysningsplikten i förhållande till persondataförordningen över dom registrerade personer i det material som skall användas för Lasertryck.se lösning och efterföljande förvaring av uppgiften hos Lasertryck.se

Forretningsbetingelser for LaserTryk.dk

Mia Røndrup
Frågor
Om du har frågor, vi sitter också på plats för att guida. Kontakta oss på tlf. 08-55118954 / info@lasertryck.se.

1.0 Offert och avtal

1.1.
Offert är bindande för LaserTryck.se i 14 dagar från datumet för offertgivande.

1.2.
Avtal har ingåts när beställarens accept är mottagen av LaserTryck.se.

1.3.
CMYK: Vid CMYK tryck kan det förekomma färgavvikelser på +/- 5%.

1.4.
Det kan förkomma en mindre variation/misspass vid efterbehandlingen av trycksaker (skärning/falsning/och ev. samling av häften) på ½-2 mm +/-.

2.0. Priser

2.1.
Alla priser är exklusive moms.

2.2.
Alla angivna priser grundas på datumet för avgivande av offert, gällande nivåer för löner, materialpriser och övriga omkostnader.

2.2.1.
Har beställaren anmodat LaserTryck.se om att utarbeta skisser, layout, renteckning, textförslag, provtryck, cromalin m.m. är LaserTryck.se berättigad till att få detta arbete betald med LaserTryck.se:s för tillfället gällande timersättning.

2.2.2.
Om det under tiden fram till leveransens genomförande har inträtt lönestigningar, höjning av materialpriser, höjning av offentliga avgifter eller övriga omkostnader, är LaserTryck.se berättigad att reglera priset med sådana dokumenterade ökningar.

2.2.3.
Om det under tiden fram till leveransens genomförande har inträtt lönestigningar, höjning av materialpriser, höjning av offentliga avgifter eller övriga omkostnader, är beställaren berättigad att kräva priset reglerad i sådana dokumenterade fall.

2.2.4.
Priser i främmande valuta är baserade på den vid offertdatumet gällande valuta i svenska kronor. Leverantören förbehåller sig rätten att vid kursändringar ändra prisen motsvarande.

2.3.
Utöver det offererade eller aftalade priset, är LaserTryck.se berättigad att kräva betalning för:

2.3.1.
Arbete, som pålöper som följd av att det grundmaterial beställaren har givit LaserTryck.se visar sig vara ofullständigt, olämpligt eller bristfälligt eller det måste företas rättelser i det levererade materialet, efter att arbetet har påbörjats. Överstiger priset för detta arbete 400 kr. orienterar LaserTryck.se beställaren innan man sätter i gång med arbetet.

2.3.2.
Övertidsarbete eller andra åtgärder, som avtalas med beställaren efter att avtalet har ingåtts.

2.4.
Alla priser är beräknade för leverans på LaserTryck.se:s adress i Stockholm (Mäster Samuelsgatan 60, 111 21 Stockholm). Omkostnader för transport utöver denna adress och för transportförsäkring betalas av beställaren utöver det avtalade priset, med hänsyn till punkt 3.3. Lasertryck beställer försäkringen på beställarens vägnar, om det görs uppmärksam på det.

2.5.
Önskar beställaren - och påtar LaserTryck.se sig - att förvara färdigt arbete eller egendom, som inte är leverantörens, betalar beställaren ersättning härför utöver det avtalade priset.

2.6.
Om beställaren vill betala från ett utländskt bankkonto måste beställningen betala alla avgifter och kostnader för överföringen.

3. Leverans

3.1.
Med de i punkt 3.2. nämnda förbehåll äger leverans till beställaren rum på avtalad tid. Är ingen sådan leveranstid avtalad, äger leveransen rum, när LaserTryck.se:s arbete är färdigt.

3.2.
Försenas eller förhindras leveransen på grund av någon av de i punkt 9.1. nämnda omständigheter eller beställarens handling eller undlåtande att agera, har LaserTryck.se rätt till en motsvarande förlängning av leveranstiden eller till att häva avtalet. Skulle en händelse som ovannämnda medföra att uppfyllelse av LaserTryck.se:s leveransåtaganden fördyras för LaserTryck.se är LaserTryck.se förpliktad att genomföra dessa om beställaren ämnar att hålla LaserTryck.se skadeslös vid betalning av det av LaserTryck.se beräknade merpriset.

3.3.
Leveransplatsen är LaserTryck.se affärslokaler. All försändelse utöver platsens gränser sker för beställarens räkning, med hänvisning till punkt 2.4. och risker. LaserTryck.se är förpliktad att på beställarens anmodning och för dennes räkning, med hänvisning till punkt 2.4. teckna en transportförsäkring.

4. Betalning

4.1.
Med mindre att annat är avtalat, skall betalning ske 14 dagar efter faktureringsdatumet.

4.2.
Vid utebliven betalning påräknas från förfallodagen 2 % ränta per påbörjad månad.

4.3.
På LaserTryck.se:s anmodan är beställaren skyldig att ställa bankgaranti som säkerhet för betalning. Framförs anmodan efter att avtalet har ingåtts, är LaserTryck.se skyldig att befria beställaren från alla kostnader förbundet härmed.

4.4.
Är beställarens förhållande orsak till att ett avtal inte kan genomföras kontinuerligt, är LaserTryck.se berättigad till delvis fakturering.

5. Egendomsförhållande

Samtliga varor från LaserTryck.se – förblir LaserTryck.se:s egendom tills slutlig betalning av samtliga fordringar har ägt rum.

6. Egendomsrätt, upphovsrätt m.m.

6.1.
Skisser, layout, renteckning, textförslag, mallar o.dyl., oavsett vilken teknik dessa är framställda med och oavsett på vilket sätt de förvaras, tillhör LaserTryck.se och får inte utan LaserTryck.se:s godkännande överlåtas till tredje part.

6.2.
Vad LaserTryck.se har framställt eller låtit framställa för att kunna genomföra leveransen, vare sig det är prototyper eller mellanprodukter, såsom reproduktions- och tryckmedia, oavsett vilken teknik dessa är framställda med och oavsett på vilket sätt de förvaras på, samt verktyg som exempelvis stans-, prägling- eller svetseverktyg är LaserTryck.se:s egendom och kan inte efter arbetets utförande krävas utlevererade. Detta gäller, oavsett om det framställda måste vara särskilt fakturerat.

6.3.
Det som omhandlas i punkt. 6.2. får endast användas för arbeten åt beställaren och förvaras bara efter avtal härom.

7. Försening

Inträffar förseningar, är beställaren, med av punkt 3.2. förbehållen rätten att häva avtalet om han samtidigt som avtalet har ingåtts har preciserat betydelsen av att leveransen sker på exakt bestämd tid.

8. Brister

8.1.
LaserTryck.se har inget ansvar för fel som beställaren inte skriftligen har åtgärdat i korrektur eller provtryck.

8.2.
Mindre avvikelser från godkända prover eller avtalad specifikation berättigar inte beställaren till prisavslag eller att vägra att ta emot det beställda.

8.3.
LaserTryck.se har rätt till över-/underleverans på upptill 10 % av beställd upplaga, utan justering av faktura.

Ved över-/underleverans av bokbeställningar, justeras fakturan enligt den faktiska levererade kvantiteten till styckpriset som anges i orderbekräftelsen.

8.4.
Visar leveransen sig vara bristfällig, är beställaren skyldig att genast reklamera häröver. Undlåtes reklamation eller reklamerar beställaren inte inom 8 dagar efter att leveransen har ägt rum, mister beställaren rätten att göra bristen gällande. LaserTryck.se är berättigad att avhjälpa en brist, om detta kan ske inom rimlig tid.

8.5.
Om beställaren själv anskaffar papper eller annat för leveransens genomförande, kan LaserTryck.se inte göras skyldig för fel eller brister, som kan hänföras därtill.

9. Ansvar

9.1.
I tillfälle av förseningar och i tillfälle av brister vid det levererade har LaserTryck.se inget ansvar, om förseningen eller bristen kan skyllas på fel eller skador på produktionsutrustningen, som bevisligen har förorsakat försening eller skador på produktionen, i tillfälle av arbetsmarknadskonflikter av alla arter och i övrigt alla omständigheter som LaserTryck.se inte kan rå över, såsom brandskador, vattenskador, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfång, rekvirering, beslagläggning, uppror, borgerliga oroligheter, valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän varubrist, restriktioner på drivkraft, export- och importförbud och annan force majeure situation.

9.2.
Försening eller bristfällig leverans omfattad av den i punkt 9.1. omhandlande ansvarsfrihet, om orsaken till underleverantörens försening eller saknad utförande är en av de i punkt 9.1. nämnda omständigheter eller företagets upphörande.

9.3.
I tillfälle av försening eller i tillfälle av brister vid det levererade kan inte LaserTryck.se göras skyldig för driftsförluster, förluster av vinster eller andra indirekta förluster, härunder förluster som följd av beställarens rättsförhållande till tredje part, med hänvisning till punkt 9.4.

9.4.
LaserTryck.se har inget ansvar för beställarens saknade rättsanspråk till reproduktion, mångfalldigande eller utgivning av skrift, teckningar, mönster, illustrationer, texter, varumärken, andra affärskännetecken och övrig varuutrustning härunder formgivning eller annat, som kan vara underkastat tredje partens rättigheter. Pådrar LaserTryck.se sig ansvar jämtemot tredje part i anledning av beställarens bristande rättsanspråk för utnyttjande av tredje partens tillkommande rättigheter, håller beställaren LaserTryck.se ansvarsfri.

9.5.
LaserTryck.se har inget ansvar för förluster eller skador på egendom, som exempelvis original, material, o.dyl. som inte är LaserTryck.se:s, men som har överlåtits till denne av beställaren med syfte på förvaring, härunder förvaring av arbeten, LaserTryck.se har utfört, med hänvisning till punkt 2.5. LaserTryck.se är dock ansvarig om det gottgörs, att förlusten eller skadan kan skyllas på grov oaktsamhet påvisad av LaserTryck.se. Beställaren får själv sörja för försäkring av föremålen mot skador och förstörelse. Om material önskas i retur skall detta göras klart och uppmärksammas på detta vid leverans av materialet - härtill skall det levereras med frankerad returemballage.

10. Underleverantörer

LaserTryck.se är berättigad till att helt eller delvis låta arbetet utföras hos underleverantörer.

11. Periodiska skrifter

Om det med beställaren av periodiska skrifter inte är ingången annat avtal, gäller en uppsägningstid på 3 månader för månads- och kvartalsskrifter och 6 månader för vecko- och 14 dagars skrifter.

12. Köplagen

Svensk Lagstiftning härunder Köplagen träder i kraft i närvarande avtal i den omfång, rättstillståndet inte är fastlagd i avtalets text eller närvarande försäljnings- och leveransvillkor. En eventuell tvist angående avtalets tolkning eller villkorens uppfyllelse och upprätthållande kan endast inbringas till dansk domstol i överensstämmelse med dansk jurisdiktionsort.

13. Tvister

13.1.
Uppstår i anledning av leveransen tvivel om varans kontraktsmässighet m.m. är det vår rätt att välga, om tvisten skal avgöras genom skiljedom eller genom allmän domstol.

13.2.
Skall tvisten föras till domstolen, skall tvisten tas upp vid vårt hovudkontorets jurisdiktionsort utan hänsyn till var köparen bor eller uppehåller sig.

13.3.
Samtliga tvister med anledning av förevarande avtal skall slutligt avgöras av en eller flera skiljemän på sätt föreskrives i reglerna för Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd, vilka i alla delar skall tillämpas.

14. E-postmarknadsföring

14.1. Marknadsföringssyfte
Som kund hos LaserTryck.se kan din e-postadress användas i marknadsföringssyfte.

14.2. Tredje part
Din e-postadress kommer aldrig att ges vidare / säljas till tredje part. Du kommer endast att ta emot information från LaserTryck.se-koncernen.

14.3. Intervall och relevans
Du mottar endast information från LaserTryckk.se-koncernen angående relevanta produkter. Nyhetsbrev utfärdas 1-2 gånger i veckan.

14.4. Avanmälning och frågor
Du kan när som helst avanmäla dig från våra nyhetsbrev på adressen http://www.lasertryck.se.

Upplever du problem med din avanmälning eller om du har frågor, är du alltid välkommen att skriva till vår kundservice på info@lasertryck.se.

15. Persondata

Beställaren är införstådda med att upplysningsplikten i förhållande till persondataförordningen över dom registrerade personer i det material som skall användas för Lasertryck.se lösning och efterföljande förvaring av uppgiften hos Lasertryck.se.

Kundservice i världsklass

Behöver du hjälp?

Vi är redo dygnet runt och du får bl.a. en egen, fast trycksaksrådgivare.

Gratis filkontroll

Är du osäker på om din fil kan användas för tryckning?
LaserTryck.se erbjuder att kontrollera din fil helt gratis och utan förpliktelser.

Läs mer

Gratis prover

Titta på vår fina tryckkvalitet och bestäm vilken papperstyp som passar just dina behov.

Beställ tryckprover

Mallar

Då slipper du för allt krångel med beskärning, dokumentstorlekar och liknande när du utformar din trycksak.

Läs mer
Loading ...

Din inköpskorg

 
Ekspres gebyr:
Pris totalt : exkl. moms
Samlet rabat: