Beställ före kl. 13 idag TORSDAG och vi skickar fredag ?

AFFÄRSVILLKOR

Här nedan framgår LaserTryck.se's affärsvillkor (försäljnings- och leveransvillkor) som används mellan beställaren och LaserTryck.se i den omfattning att de inte kan frångås annat än genom uttrycklig avtal mellan parterna.

Var särskilt uppmärksam på följande fem punkter:

1.3. (färgåtergivning)
CMYK: För CMYK-print/tryck kan färgavvikelser på +/- 5 % förekomma.

3.3. (leveransställe)
Leveransstället är LaserTryck.se's affärslokal. All frakt utanför driftställets gränser sker på beställarens bekostnad, jfr punkt 2.4, och risk. LaserTryck.se är skyldig att på kundens begäran och på dennes bekostnad, jfr punkt 2.4, teckna transportförsäkring.

8.3. (större eller mindre leverans)
LaserTryck.se har rätt till större eller mindre leverans på upp till 10% av avtalade upplagan.

9.3. (driftsförluster)
I händelse av försening eller i händelse av brister i leveransen ska LaserTryck.se inte hållas ansvarig för rörelseförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster som drabbat beställaren, inklusive förluster på grund av beställarens rättsliga förhållande till tredje part, jämför dock punkt 9.4.

15. Personuppgifter
Beställarna garanterar att informationsskyldigheten har uppfyllts enligt dataskyddsförordningen gentemot de registrerade personerna i det material som ska användas för LaserTryck.ses lösning och efterföljande förvaring av uppdraget hos LaserTryck.se

Mia Røndrup
Frågor
Om du har frågor, sitter vi också på plats för att guida. Kontakta oss på tel. 08-55118954 / info@lasertryck.se.

1.0 Anbud och avtal

1.1.
Anbud räknas som bindande för LaserTryck.se i 30 dagar från anbudsdatum.

1.2.
Ett avtal har ingåtts när beställarens accept har mottagits av LaserTryck.se.

1.3.
CMYK: För CMYK-print/tryck kan färgavvikelser på +/- 5 % förekomma.

1.4.
Variationer i storlekar kan förekomma. Från +/- 2 mm till 2 %.

2.0. Pris

2.1.
Alla priser är exkl. moms.

2.2.
Alla priser lämnas på basis av den nivå för löner, materialpriser och övriga kostnader som gäller det datum som anbudet lämnas.

2.2.1.
Om beställaren har begärt att LaserTryck.se utarbetar skisser, layout, renritning, textförslag, provtryck, cromalin etc. har LaserTryck.se rätt att få betalning för detta arbete till det timpris som vid var tid gäller hos LaserTryck.se.

2.2.2.
Om det har skett en höjning av löner, materialpriser, offentliga avgifter eller andra kostnader under tiden fram till leveransen har LaserTryck.se rätt att justera priset med sådana dokumenterade höjningar.

2.2.3.
Om det har skett en sänkning av löner, materialpriser, offentliga avgifter eller andra kostnader under tiden fram till leveransens genomförande, har beställaren rätt att kräva att priset justeras med sådana dokumenterade sänkningar.

2.2.4.
Priser i utländsk valuta baseras på den valuta som gäller vid anbudsdatum i svenska kronor. Leverantören förbehåller sig rätten att vid valutakursändringar före betalning göra motsvarande ändring i priset.

2.3.
Utöver det erbjudna eller avtalade priset har LaserTryck.se rätt att kräva betalning för:

2.3.1.
Arbete som tillkommer som en följd av att det grundmaterial som beställaren lämnat till LaserTryck.se visar sig vara ofullständigt, olämpligt eller bristfälligt eller att beställaren gör korrigeringar i det levererade materialet efter att arbetet påbörjats. Då priset för detta arbete överstiger 400 kr informerar LaserTryck.se om detta innan arbetet påbörjas.

2.3.2.
Övertid eller andra åtgärder som avtalas med beställaren efter avtalets ingående.

2.4.
Alla priser är beräknade för leverans på LaserTryck.ses adress. Kostnader för transport till annan adress och för transportförsäkring betalas av beställaren utöver avtalat pris, jfr punkt 3.3. LaserTryck.se beställer försäkringen för beställarens räkning, om beställaren begär det.

2.5.
Om beställaren önskar att förvara färdigt arbete eller egendom som inte är LaserTryck.ses och LaserTryck.se åtar sig detta ska beställaren erlägga ersättning för detta utöver avtalat pris.

2.6.
Om beställaren vill betala från ett utländskt bankkonto måste kunden betala alla avgifter och kostnader för överföringen.

2.7.
Vi fakturerar gärna till utlandet, men på grund av den extra administrationen läggs det på en avgift om 300 kr.

2.8.
Har kunden blivit informerad om att en specialvara (t.ex. en specifik papperstyp) måste beställas för att kunna utföra kundens uppdrag till det avtalade priset, förbehåller sig LaserTryck.se rätten att utfärda en delfaktura för denna vara så snart den finns i lager.

2.9.
Om LaserTryck.se behöver lagra en kunds vara eller t.ex. specialpapper på LaserTryck.se’s lager i över 1 månad, har LaserTryck.se rätten att fakturera kunden 170 kr per månad per pall för denna tjänst.

3. Leverans

3.1.
Med de i punkt 3.2. nämnda förbehållen sker leverans vid den tidpunkt som avtalats med beställaren. Om ingen sådan leveranstid har avtalats kommer leverans att ske när arbetet hos LaserTryck.se är avslutat.

3.2.
Om leverans försenas eller förhindras på grund av någon av de i punkt 9.1 nämnda omständigheterna eller på grund av beställarens agerande eller underlåtenhet, har LaserTryck.se rätt att förlänga leveranstiden motsvarande tid eller att häva avtalet. Skulle en händelse som nämnts ovan medföra att det blir dyrare för LaserTryck.se att fullgöra sina leveransförpliktelser, är LaserTryck.se endast skyldigt att utföra dessa leveransförpliktelser om kunden förklarar sig hålla LaserTryck.se skadeslös genom att betala det tilläggspris som beräknats av LaserTryck.se.

3.3.
Leveransstället är LaserTryck.se's affärslokal. All frakt utanför driftställets gränser sker på beställarens bekostnad, jfr punkt 2.4, och risk. LaserTryck.se är skyldig att på kundens begäran och på dennes bekostnad, jfr punkt 2.4, teckna transportförsäkring.

4. Betalning

4.1.
Om inte annat har avtalats ska betalning erläggas 10 dagar efter fakturadatum.

4.2.
Ränta tillkommer från förfallodagen med 2 % per påbörjad månad.

4.3.
På begäran av LaserTryck.se är beställaren alltid skyldig att ställa en bankgaranti som säkerhet för betalningen. Om begäran görs efter avtalets ingående är LaserTryck.se skyldig att hålla beställaren fri från alla utgifter i samband med detta.

4.4.
Om beställarens omständigheter ger upphov till att ett avtal inte kan genomföras kontinuerligt har LaserTryck.se rätt att delfakturera.

5. Äganderättsförhållanden

Samtliga varor från LaserTryck.se förblir LaserTryck.se's egendom fram till slutbetalning av samtliga fordringar.

6. Äganderätt, upphovsrätt etc.

6.1.
Skisser, layout, renritning, textförslag, mallar e.d. oavsett med vilken teknik dessa har framställts och oavsett hur de förvaras, tillhör LaserTryck.se och får inte utan godkännande från LaserTryck.se överlåtas till tredje man.

6.2.
Det som LaserTryck.se har tagit fram eller låtit ta fram för leveransen, vare sig det är bearbetade produkter eller mellanprodukter, såsom reproduktions- eller tryckmedier, oavsett med vilken teknik dessa framställs och oavsett hur de förvaras, samt verktyg till exempel stans-, präglings- eller svetsverktyg är det LaserTryck.ses egendom och kan inte begäras utlämnade efter arbetets utförande. Detta gäller oavsett om det framtagna kan faktureras separat.

6.3.
Det som behandlas i punkt 6.2 får endast tillämpas för arbeten för beställaren och förvaras endast efter avtal om detta.

7. Försening

Om förseningar uppstår har beställaren rätt att med det förbehåll som följer av punkt 3.2 häva avtalet, förutsatt att han samtidigt som avtalet ingicks har klargjort betydelsen av att leveransen sker vid en viss tidpunkt.

8. Fel

8.1.
LaserTryck.se har inget ansvar för fel som beställaren inte skriftligen har rättat till i korrektur eller provtryck.

8.2.
Mindre avvikelser från godkänt prov eller avtalad specifikation berättigar inte beställaren till prisavdrag eller att vägra att ta emot det beställda.

8.3.
LaserTryck.se har rätt till större eller mindre leverans på upp till 10 % av den avtalade upplagan. I de fall papper eller annat material har framställts specifikt för beställningen av någon annan än LaserTryck.se, har LaserTryck.se rätt till en rimlig större eller mindre leverans utöver 10 % av avtalad upplaga, dock högst motsvarande materialleverantörens leveransvillkor.

8.4.
Om leveransen visar sig vara felaktig är beställaren skyldig att omedelbart reklamera detta. Vid underlåtelse av reklamation eller om beställaren inte reklamerar inom 8 dagar från leverans, förlorar beställaren rätten att göra felet gällande. LaserTryck.se har rätt att avhjälpa et fel om det kan ske inom rimlig tid.

8.5.
Om beställaren själv tillhandahåller papper eller annat för leveransen, är LaserTryck.se inte ansvarig för fel eller brister som kan hänföras till detta.

9. Ansvar

9.1.
I händelse av försening av leveransen eller brist eller fel i leveransen, har LaserTryck.se inte något ansvar om förseningen, bristen eller felet orsakas av fel i eller skada på produktionsutrustning som bevisligen har orsakat försening, brist eller fel i produktionen, eller i händelse av arbetskonflikter av något slag eller i övrigt på grund av någon omständighet som LaserTryck.se inte rår över, såsom brand, vattenskador, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller oförutsedda militära inkallelser av liknande omfattning, rekvirering, beslag, uppror, upplopp, valutarestriktioner, brist på transportmedel, allmän brist på varor, restriktioner för drivmedel, export- och importförbud eller annan force majeure-situation.

9.2.
Den behandlade befrielsen i punkt 9.1 gällande försenad, felaktig eller bristfällig leverans gäller även en underleverantör då underleverantörens försening, fel, brist eller uteblivet utförande är en av de omständigheter som nämns i punkt 9.1. eller verksamhetens upphörande.

9.3.
I händelse av försening eller i händelse av brister i leveransen ska LaserTryck.se inte hållas ansvarig för rörelseförluster, utebliven vinst eller andra indirekta förluster som drabbat beställaren, inklusive förluster på grund av beställarens rättsliga förhållande till tredje part, jämför dock punkt 9.4.

9.4.
LaserTryck.se har inget ansvar för beställarens bristande rättigheter avseende reproduktion, mångfaldigande eller utgivning av skrift, ritningar, mönster, illustrationer, texter, varumärken, andra näringskännetecken och annan varuutstyrsel, inklusive formgivning eller något annat som kan omfattas av tredje parts rättigheter. Om LaserTryck.se skulle befinnas ansvarig gentemot tredje man på grund av beställarens bristande rättigheter eller tillstånd att använda tredje parts immateriella egendom ska beställaren hålla LaserTryck.se skadeslös för sådant ansvar.

9.5.
LaserTryck.se har inget ansvar för förlust eller skada på egendom, såsom original, material e.d. som inte tillhör LaserTryck.se, men som har överlåtits till denne av beställaren för förvaring, inklusive förvaring av arbeten som LaserTryck.se har utfört, jämför punkt 2.5. LaserTryck.se är dock ansvarig om det fastställs att förlusten eller skadan beror på att LaserTryck.se handlat grovt vårdslöst. Beställaren ska själv sörja för försäkring av föremålen mot skada och förstörelse. Önskas material i retur ska detta tydligt framgå vid leverans av materialet – för detta ändamål ska beställaren leverera en frankerad returförpackning.

10. Underleverantörer

LaserTryck.se har rätt att helt eller delvis låta underleverantörer utföra arbeten.

11. Tidskrifter

Om annat avtal inte ingåtts med beställaren av tidskrifter gäller en uppsägningstid på 3 månader för månads- och kvartalsutgivning och 6 månader för vecko- och 14-dagarsutgivning.

12. Köplagen

Svensk lagstiftning, däribland köplagen, äger tillämpning i detta avtal i den mån rättsläget inte bestäms i avtalstexten eller dessa försäljnings- och leveransvillkor. En eventuell tvist angående tolkningen av avtalet eller uppfyllelsen och tillämpning av villkoren kan endast inlämnas vid svenska domstolar i enlighet med svenska regler för laga domstol.

13. Tvister

13.1.
Om det i samband med leveransen uppstår tvivel om huruvida varan är avtalsmässig etc. har LaserTryck.se rätt att välja om tvisten ska avgöras genom skiljeförfarande eller vid allmän domstol.

13.2.
Om ärendet ska tas upp vid domstol ska talan väckas vid LaserTryck.ses huvudkontors laga domstol, utan hänsyn till var beställaren bor eller vistas.

13.3.
Om ärendet ska avgöras genom skiljeförfarande inrättas en skiljedomstol i enlighet med reglerna i Sydsvenska Industri- och Handelskammarens Skiljeråd.

14. E-postmarknadsföring

14.1. Marknadsföringsändamål
Som kund hos LaserTryck.se kan din e-postadress användas för marknadsföringsändamål.

14.2. Tredjepart
Din e-postadress kommer aldrig att vidarebefordras/säljas till tredje man. Du får endast information från Scandinavian Print Group-koncernen.

14.3. Inertvall och relevans
Du får endast information från LaserTryck.se-koncernen angående relevanta produkter. Nyhetsbrev skickas ut 1-2 gånger i veckan.

14.4. Avregistrering och frågor
Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-posttjänst på adressen http://www.lasertryck.se.

Upplever du problem med din avregistrering eller har du frågor är du alltid välkommen att skriva till kundservice på info@lasertryck.se.

15. Personuppgifter

Beställarna garanterar att informationsskyldigheten har uppfyllts enligt dataskyddsförordningen gentemot de registrerade personerna i det material som ska användas för LaserTryck.ses lösning och efterföljande förvaring av uppdraget hos LaserTryck.se

Kundservice i världsklass

Behöver du hjälp?

Vi är redo dygnet runt och du får bl.a. en egen, fast trycksaksrådgivare.

Gratis filkontroll

Är du osäker på om din fil kan användas för tryckning?
LaserTryck.se erbjuder kostnadsfri filkontroll.

Läs mer

E-postservice

Får vi skriva till dig när vi har rabatterade priser och andra nyheter?

Abonnera

Gratis prover

Titta på vår fina tryckkvalitet och bestäm vilken papperstyp som passar just dina behov.

Beställ tryckprover

Mallar

Använd våra mallar där all teknisk information finns med i dokumentet.

Läs mer
Loading ...

Din inköpskorg

 
Ekspres gebyr:
Pris totalt : exkl. moms
Samlet rabat: